Havenreglement

Jachthaven
Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan:
De bij de W.S.V. Eilandspolder, in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de bebouwing en andere constructies.

Havencommissaris en havenmeester
De havencommissaris is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de gang van zaken in de haven zoals onder andere omschreven in dit reglement. Het dagelijks uitvoeren van deze taak in de periode 15 april t/m 15 oktober gebeurd door de havenmeester.
Buiten deze periode neemt de havencommissaris de taken over. De havencommissaris wijst in overleg met het bestuur van de vereniging de ligplaatsen toe aan de leden, en wel in de volgorde zoals door het bestuur vastgesteld en volgens de regelen vastgelegd in dit havenreglement.

De havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven, zoals onder andere omschreven in dit reglement, in de periode 15 april t/m 15 oktober Hij legt hierover verantwoording af aan de havencommissaris. Hij houdt hiervoor een journaal bij waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden genoteerd.
In de genoemde periode wijst de havenmeester de passanten hun ligplaats, int de daarvoor geldende vergoeding en draagt geïnde gelden af aan de penningmeester. Hij registreert de binnengekomen passanten en geïnde liggelden.

In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtig zijn, heeft de havenmeester, na overleg met de havencommissaris, het recht die vaartuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden.

Ieder die zich op de jachthaven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester of de havencommissaris op te volgen.

Ligplaatsen
Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de vereniging en wel één ligplaats per lid. Het bestuur verdeelt de boxen. In volgorde van prioriteit wordt er wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

Ligplaatsen worden uitgegeven per kalenderjaar voor het aangemelde vaartuig. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend schip, en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het oorspronkelijke en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van dit reglement. Teruggave van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van afwijkende beslissing van het bestuur, niet plaatsvinden.

Indien er meer boxen worden aangevraagd dan er beschikbaar zijn wordt een wachtlijst opgesteld. Op deze wachtlijst kunnen uitsluitend leden worden geplaatst. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde waarin de leden bij de havencommissaris een aanvraag voor een ligplaats indienen.

Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten.

 1. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun vaartuig en vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid van meer dan 24 uur, bij de havenmeester melden.
 2. De havenmeester is namens het bestuur bevoegd aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats aan te wijzen als reeds verhuurde boxen of andere ligplaatsen vrij zijn.

Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is toegestaan mits de bijboot niet geheel of gedeeltelijk buiten de box uitsteekt. Indien de bijboot niet geheel binnen de box kan worden geplaatst dient toestemming te worden verkregen van de havencommissaris.

De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig in de jachthaven onderwerpt hij zich aan de bepalingen van het havenreglement.

Vaartuigen
Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze onmiddellijk weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de eigenaar.

Behoort een vaartuig aan meer eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. Ieder van de mede-eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede eigenaar tegenover de vereniging verplicht zijn.

Veiligheid
Het gebruik van elektriciteit in de haven gebeurd uitsluitend via de daarvoor aanwezige aansluitpunten door betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. De stroomafname is slechts toegestaan indien een losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.

De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht er zorg voor te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en doende snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie- of benzinebrand, aan boord bevindt.

Het is verboden:

 1. in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; één en ander ter beoordeling van de havenmeester.
 2. stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
 3. stoffen als onder b) beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
 4. onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven.
 5. op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven.
 6. huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen.
 7. constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.
 8. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
 9. goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester of de havencommissaris.
 10. vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
 11. in de haven sneller dan 5 km/uur te varen.
 12. in de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur.


Geschillen
Het recht van ieder lid op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor elk vaartuig:

 1. indien zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd;
 2. indien hij/zij het liggeld niet binnen één maand voldoet, na daartoe door de penningmeester schriftelijk te zijn aangemaand;
 3. indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen verbetering is gekomen.

In voorstaande gevallen kan dan het betreffende vaartuig van de steiger worden verwijderd, terwijl het volle bedrag van de verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de reeds betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

De eigenaar is aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De eigenaar is verplicht, de vereniging te vrijwaren terzake van haar eventuele aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van het schip. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals advocaat-, deurwaarderskosten enz. geheel voor rekening zijn voor het betreffende lid dat in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen.

De vereniging is niet aansprakelijk voor letstel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook.

De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook.Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van de leden.

Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur worden ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt.

Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur, dat zo spoedig mogelijk in het geschil beslist. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene leden vergadering aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester c.q. het bestuur in afwachting van de beslissing van het bestuur c.q. de ledenvergadering, behouden hun geldigheid.

Alle leden zijn verplicht het bestuur en de havenmeester zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.

Bij afwezigheid van de havencommissaris of havenmeester is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havencommissaris respectievelijk havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.

Een besluit tot wijziging van dit reglement behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld te De Rijp door de Algemene Ledenvergadering 2005